Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

17.10.2016Klasyfikacja budżetowa

Sprzęt komputerowy o niskiej wartości można ująć na koncie 011
Pytanie: Czy zestawy komputerowe i laptopy kupowane przez państwową jednostkę budżetową z § 4210, których wartość zakupu wynosi poniżej 3.500 zł, mogą być ujmowane w ewidencji środków trwałych (konto 011), jeśli w polityce ...

17.10.2016Klasyfikacja budżetowa

Wydatki na kosztorys - upewnij się, w którym paragrafie ujmiesz
Pytanie: W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć koszt za wstępne oszacowanie prac remontowych (kosztorys)?

16.10.2016Klasyfikacja budżetowa

Zakup systemu operacyjnego Windows należy klasyfikować w § 4210
Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa zamierza zakupić kilka licencji Windows do istniejących komputerów. Celem zakupu jest wymiana w komputerach starszego systemu operacyjnego Windows XP na nowszy i chroniony Windows 7. Czy ...

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

17.10.2016Sprawozdawczość budżetowa

Zobacz, jak ujmować zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych wynikające z niezapłaconych zaliczek
Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową powołaną uchwałą rady miejskiej. Zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami będącymi własnością gminy. W swoich zasobach posiadamy lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnocie mieszkaniowej, ...

21.03.2016Sprawozdawczość budżetowa

Nowelizacja przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej
Wszystkie te zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej do przygotowywanej centralizacji zadań z obszaru finansów i księgowości izb celnych.

21.03.2016Sprawozdawczość budżetowa

Wpływów z kar porządkowych nie wykazuje się w sprawozdaniach Rb-27, Rb-28 i Rb-28ZZ jednostek
Dochody z tytułu kar porządkowych, nałożonych zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, stanowią wyłącznie dochody budżetu państwa i nie mogą być ujmowane w sprawozdaniach Rb-27, Rb-28 i Rb-28ZZ.

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

17.10.2016Finanse publiczne

W księgach rachunkowych spółki z o.o. nie ujmuje się danych z rachunku zysków i strat zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego
Pytanie: W grudniu 2015 roku zakład wodociągów i kanalizacji, działający jako zakład budżetowy, został przekształcony w spółkę z o.o. Zmiana formy organizacyjnoprawnej nastąpiła z dniem wpisu do KRS, tj. 4 grudnia 2015 r. i od ...

20.09.2016Finanse publiczne

Jak umorzyć należności z tytułu korzystania z dróg i urządzeń wodnych
Pytanie: Jednostka budżetowa gospodaruje mieniem związanym z gospodarką wodną, stanowiącym własność Skarbu Państwa. W art. 142 ustawy - Prawo wodne wskazano instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami (należności i ...

2.09.2016Finanse publiczne

Należności dłużników postawionych w stan upadłości inwentaryzuje się w drodze weryfikacji sald
Pytanie: Czy przy należnościach od dłużników postawionych w stan upadłości należy wysyłać potwierdzenie salda, a jeśli tak, to gdzie - do sądu?

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

20.09.2016CIT

Wybudowane w ogrodzie zoologicznym środki trwałe należy zaliczyć do rodzaju 107 KŚT
Pytanie: Do jakiego rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych należy zaliczyć i jaką zastosować stawkę amortyzacji do wybudowanych na terenie ogrodu zoologicznego:a) wybiegu dla panter i tygrysów, który obejmuje budynki dla zwierząt, ...

20.09.2016CIT

Automat do sprzedaży biletów oraz palmtop zalicza się do rodzaju 491 KŚT
Pytanie: Czy jednostka zastosowała odpowiednią Klasyfikację Środków Trwałych w odniesieniu do:1) stacjonarnego automatu do sprzedaży biletów wstępu do ZOO na monety i banknoty, a także z możliwością płacenia kartą płatniczą, ...

2.09.2016VAT

Samorządowy zakład budżetowy nie jest podatnikiem VAT
Pytanie: Czy samorządowy zakład budżetowy prawidłowo stosuje zwolnienie z podatku przy wystawianiu faktury dla gminy (jednostka nadrzędna) w przypadku świadczenia usług na rzecz gminy (zwolnienie jest przewidziane w § 3 ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

17.10.2016Płace

Refundację wynagrodzenia nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole odprowadza się na rachunek budżetu gminy
Pytanie: Szkoła podstawowa wystawiła notę księgową za uzupełnienie etatu nauczyciela w gimnazjum. Dla nauczyciela uzupełniającego pensum w innej szkole pracodawcą jest szkoła macierzysta - szkoła podstawowa, z którą nauczyciel ...

20.09.2016ZUS

Badania kontrolne przy braku decyzji ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego
Pytanie: Pracownik złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, ale ZUS odmówił, na co pracownik złożył odwołanie do sądu. Świadczenie chorobowe trwało do 11 lutego 2015 r. Od tego czasu pracownik oczekuje na rozstrzygnięcie ...

29.08.2016Płace

Kiedy przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej
Kiedy przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Pozostałe artykuły

17.10.2016Pozostałe artykuły

Przedszkole może znajdować się w budynku świetlicy wiejskiej, gdzie na imprezach podaje się alkohol
Pytanie: W części świetlicy wiejskiej ma zostać utworzone niepubliczne przedszkole (z oddzielnym wejściem). Przedszkole to chce korzystać z kuchni, która należy do wsi i służy jako rozdzielnia posiłków. Posiłki będą przewożone ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.