Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

15.11.2015Ewidencja księgowa jsfp

Koszty zaniechanych inwestycji w jednostkach publicznych
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, wytworzeniem pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe wyceniamy zaś wg cen nabycia, ...

15.11.2015Ewidencja księgowa jsfp

Zasady klasyfikacji wydatków na remont budynku JSFP
Wydatki bieżące, poniesione na odtworzenie stanu pierwotnego budynku jednostki publicznej, nie mogą być kwalifikowane jako wydatki inwestycje - przypomina RIO w Białymstoku. Niewłaściwe stosowanie klasyfikacji budżetowej, wpływające ...

13.11.2015Ewidencja księgowa jsfp

Kiedy spotkanie opłatkowe można sfinansować z ZFŚS
Finansowanie w całości spotkania opłatkowego z ZFŚS jest dopuszczalne, ale warunkiem jest połączenie go z jakąś formą rekreacji lub wypoczynku, by uniknąć obowiązku różnicowania świadczeń w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej ...

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

1.10.2015Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

W październiku jednostki mogą rozpocząć inwentaryzację
Inwentaryzacja, oprócz corocznej, może być przeprowadzona w każdym czasie, na podstawie zarządzenia kierownika, a zasięgiem może obejmować całość aktywów i pasywów jednostki. Inwentaryzacja może również mieć charakter ...

31.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

Kary nakładane przez straż miejską nie muszą być wykazywane w sprawozdaniach budżetowych urzędu miasta
Kary porządkowe nakładane w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia stanowią dochód budżetu państwa. Urząd miasta, który pobiera tego rodzaju kwoty za pośrednictwem komendanta straży miejskiej, a następnie odprowadza ...

16.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

Nadpłatę za energię należy ująć w sprawozdaniu Rb-N jako pozostałe należności 
Pytanie: Gminna biblioteka publiczna otrzymała korektę zmniejszającą z zakładu energetycznego. W którym sprawozdaniu i rubryce należy uwzględnić tę kwotę?

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

16.11.2015Finanse publiczne

Końcoworoczne rozliczenie dotacji w bibliotekach i muzeach
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie wymaga podjęcia przez organy stanowiące oddzielnej uchwały dotyczącej przekazania oraz wysokości dotacji celowych dla jednostek kultury. W takim przypadku wystarczy ...

13.11.2015Finanse publiczne

Gmina ma prawo do przymusowego ściągnięcia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od 1 stycznia 2016 r. gmina może zawrzeć porozumienie z właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego, dotyczące możliwości egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - bez ...

10.10.2015Finanse publiczne

Gminne Centrum Kultury można połączyć z Gminną Biblioteką Publiczną
Pytanie: Czy Gminne Centrum Kultury może zostać połączone z Gminną Biblioteką Publiczną? Obecnie każda jednostka posiada odrębną księgową i odrębnego dyrektora. Jak w przypadku połączenia miałyby wyglądać kwestie rozliczenia ...

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

5.11.2015VAT

Użyczenie samochodów między jednostkami budżetowymi
Pytanie: Jednostka budżetowa zamierza przekazać w nieodpłatne użytkowanie innej jednostce budżetowej środki trwałe w postaci samochodów. Przy nabyciu tych pojazdów przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia VAT.

14.10.2015Podatki w oświacie

Większość świadczeń z ZFŚS jest zwolniona z PIT
Świadczenia socjalne są przychodem pracownika. Większość z nich podlega jednak zwolnieniu z podatku dochodowego. Mogą być zwolnione całkowicie lub do kwoty wymienionej w ustawie o PIT.

8.10.2015PIT

Pomoc od pracodawcy w postaci przekazania świadczenia rzeczowego podlega zwolnieniu z PIT do 380 zł w ciągu roku
Pytanie: Pracownik obsługi przedszkola zwrócił się z prośbą o przyznanie pomocy z funduszu socjalnego na zakup opału. Prośbę swoją motywował trudną sytuacją materialną. Pracodawca po przeanalizowaniu wniosku wyraził zgodę na ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

5.11.2015Płace

Nagroda jubileuszowa po udokumentowaniu poprzednich lat pracy
Pytanie: Pracownik zatrudniony w zakładzie budżetowym od 6 października 2014 r. udokumentował 25 lat i pięć miesięcy poprzednich okresów zatrudnienia (w tym jeden rok pobierania zasiłku dla bezrobotnych). Pracownik we wrześniu ...

8.10.2015Prawo pracy

Umorzenie pożyczki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należy traktować jako świadczenie wynikające z wcześniejszego stosunku pracy                                                             
Pytanie: Nauczyciel emeryt, któremu w ubiegłym roku udzielono pożyczki na cele mieszkaniowe, zwrócił się z wnioskiem o umorzenie niespłaconej kwoty w związku z zaistniałą sytuacją losową. Czy w przypadku umorzenia należy naliczyć ...

7.10.2015Prawo pracy

Regulamin ZFŚS muszą zaakceptować związki
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nakazuje pracodawcom uzależnienie wysokości przyznawanej pomocy od sytuacji życiowej i materialnej pracowników. Dotyczy to także nauczycieli. Wyjątkiem jest tu świadczenie urlopowe, ...

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

26.03.2015Środki unijne i wydatki strukturalne

Wydatek na nabycie auta nie ma charakteru strukturalnego
Pytanie: Jednostka organizacyjna powiatu nabyła samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Z jakim kodem wykazać jego wartość w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych?

29.11.2013Środki unijne i wydatki strukturalne

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Pozostałe artykuły

26.09.2014Pozostałe artykuły

Chcesz zainwestować pieniądze, a nie wiesz jak zacząć? Oto rady
Podjąłeś decyzję o ulokowaniu posiadanego kapitału w instrumenty inwestycyjne? Słusznie, ponieważ trzymanie oszczędności w przysłowiowej „skarpecie” jest zupełnie nieopłacalne. Zanim jednak zaczniesz na poważnie inwestować, ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.