Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

Nowe!

21.07.2014Ewidencja księgowa jsfp

W § 426 należy ujmować opłaty związane ze zużyciem energii, jak i z jej dostawą
Pytanie: Jednostka budżetowa zawarła z dostawcą „kompleksową umowę dostarczania energii elektrycznej”. Regularnie otrzymuje od niego jedną fakturę z podziałałem na „energię” i „dystrybucję”.

21.07.2014Ewidencja księgowa jsfp

Naliczenie potrąceń z pensji pracowników służby cywilnej należy księgować memoriałowo
Zasady i tryb przeprowadzania potrąceń z wynagrodzeń regulują przepisy leżące na styku prawa pracy i prawa cywilnego. W tym zakresie nieco inne zasady obowiązują w jednostkach samorządowych, a inne w podmiotach państwowych, z ...

17.07.2014Ewidencja księgowa jsfp

Środki na zajęcia terapeutyczne są funduszem specjalnego przeznaczenia
Pytanie: W strukturze domu pomocy społecznej funkcjonują warsztaty terapii zajęciowej. Na zajęcia uczęszczają mieszkańcy i osoby z zewnątrz. Na działalność warsztatów jednostka otrzymuje środki z PFRON i dotację z jednostki nadrzędnej.

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

30.05.2014Księgowość w jednostce oświatowej

Szkoły korzystające z grantów powinny wypełniać formularz Rb-27ZZ
Jednostki oświatowe realizujące zadania zlecone powinny wykazać związane w tym kwoty w sprawozdawczości budżetowej. Środki uzyskane np. w ramach grantów otrzymanych z kuratorium lub też z ministerstw muszą zostać wykazane w sprawozdaniu ...

27.02.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Sporządzając rachunek zysków i strat, należy pamiętać o ujęciu w nim zdarzeń nadzwyczajnych
Do końca marca jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe powinny złożyć sprawozdanie finansowe. Jednym z jego elementów jest rachunek zysków i strat, który służy porównaniu przychodów oraz kosztów poniesionych w badanym ...

30.01.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Przed sporządzeniem bilansu należy urealnić wartość majątku jednostki
Do końca pierwszego kwartału 2014 roku jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są sporządzić sprawozdanie finansowe za poprzedni okres obrachunkowy. Najważniejszym jego elementem jest część, która obrazuje ...

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

23.07.2014Finanse publiczne

Podczas kontroli RIO należy jasno wydzielić obowiązki kierownika i księgowego
Głównym organem nadzoru i kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są regionalne izby obrachunkowe. Mają one dość szerokie uprawnienia dotyczące weryfikacji poprawności gospodarowaia środkami publicznymi.

2.07.2014Finanse publiczne

Organy kontrolujące realizację „Wyprawki szkolnej” nie mogą żądać od dyrekcji szkoły przedstawienia decyzji administracyjnej
Pytanie: W ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna”, na wniosek rodziców, szkoła przyznała uczniom pomoc finansową. Sporządzono przy tym imienną listę beneficjentów. Podczas aktualnie odbywającej się kontroli ...

17.06.2014Finanse publiczne

Obowiązek stosowania kontroli zarządczej nie zależy od ilości pracowników
Pytanie: Samorządowa instytucja kultury zatrudnia siedmiu pracowników. Czy jednostka ta musi mieć opracowaną kontrolę zarządczą w formie zarządzenia?

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

Nowe!

22.07.2014VAT

Sprzedaż drobnego sprzętu pracownikowi nie jest objęte procedurą odwrotnego obciążenia
Pytanie: Jednostka budżetowa rozlicza VAT należny w deklaracjach do 25. dnia każdego miesiąca. Jak wystawić fakturę za sprzedaż pracownikowi telefonu komórkowego używanego w jednostce? Czy tu zastosowanie odwrotne obciążenie?

25.06.2014Podatki w oświacie

W przypadku jednostek oświatowych będących podatnikami VAT dokumentem zmniejszającym należności z tytułu usług jest faktura korygująca
Pytanie: Szkoła otrzymuje zbiorcze faktury za zużycie energii elektrycznej. Następnie obciąża częścią wydatków znajdujące się w tym samym budynku gimnazjum oraz stołówkę. Na podstawie jakich dokumentów szkoła powinna rozliczać ...

27.05.2014PIT

Wartość świadczeń przyznanych w ramach imprezy integracyjnej jest zwolniona z PIT, o ile mają charakter socjalny
Pytanie: Jednostka budżetowa zorganizowała wyjazdową imprezę integracyjną dla swoich pracowników. Opłacono ją z funduszu socjalnego. Jak należy opisać otrzymany rachunek, aby osoby zatrudnione nie musiały płacić podatku dochodowego?

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

23.07.2014Płace

Uposażenie funkcjonariusza za okres choroby należy obniżyć do 80 %
W czerwcu 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustaw dotyczących pracowników Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, wojska oraz innych podmiotów, w których służbę pełnią tzw. mundurowi. W jej wyniku zmieniły się ...

10.07.2014Prawo pracy

Zwolnienie ze świadczenia pracy jest dopuszczalne tylko za zgodą pracownika
Pytanie: Kierowca złożył wymówienie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracodawca chciałby zwolnić pracownika w tym okresie ze świadczenia pracy. Czy zatrudniony musi wyrazić na to zgodę?

4.07.2014Prawo pracy

Odmawiając związkowcom czasu wolnego, można narazić się na kłopoty
Pytanie: W placówce funkcjonują związki zawodowe. Ile razy w miesiącu pracodawca ma obowiązek zwolnić przewodniczącego komisji zakładowej i jego zastępcę z prawem do wynagrodzenia na spotkania i szkolenia organizowane przez zarząd?

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

29.11.2013Środki unijne w jsfp

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

8.03.2013Środki unijne w jsfp

Do wydatków strukturalnych szkoła może zaliczyć wyłącznie środki pochodzące ze źródeł krajowych
Do końca marca jednostki oświatowe powinny złożyć jednostkowe sprawozdania Rb-WSa. Aby uzyskać niezbędne dane, należy najpierw poprawnie rozpoznać i zakwalifikować poniesione w ciągu roku wydatki strukturalne. W przypadku szkół ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.