Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

Nowe!

1.11.2014Ewidencja księgowa jsfp

Zaległą wpłatę od podatników organ podatkowy samorządu terytorialnego powinien najpierw zaksięgować na należność główną i odsetki
Pytanie: Jednostka samorządu - jako organ podatkowy - otrzymała od dłużnika zaległą wpłatę. Nie jest ona jednak wystarczająca na pokrycie zaległego podatku, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia. Na poczet których zaległości ...

31.10.2014Księgowość w jednostce oświatowej

Szkoły powinny zweryfikować poprawność zapisów księgowych dotyczących zwiększenia planu po otrzymaniu przez samorząd dotacji podręcznikowej
W zależności od sposobu przyjętego przez dyrektora szkoły, ewidencję księgową zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych ze środków otrzymanych od samorządu dzięki dotacji można przeprowadzić przy użyciu kont 401, 013 lub ...
Nowe!

30.10.2014Ewidencja księgowa jsfp

Do celów bilansowych wypłatę zaliczki pracowniczej wyrażonej w walucie obcej należy przeliczyć według kursu z dnia poprzedzającego wypłatę
Pytanie: Jednostka budżetowa zorganizowała dla swoich pracowników wycieczkę zagraniczną dofinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeden z pracowników pobrał zaliczkę w walucie obcej na pokrycie niektórych kosztów.

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

30.10.2014Uchwały, rozstrzygnięcia i stanowiska RIO

Jeśli ugoda sądowa w swoich skutkach przypomina umowę pożyczki, zobowiązania z tego tytułu należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z
Rozpatrując to, czy zobowiązanie związane z ugodą sądową wykazuje się w sprawozdaniu Rb-Z, należy sprawdzić, w jaki sposób wpłynęła ona na wymagalność zobowiązań - twierdzi Ministerstwo Finansów. Warto również zbadać, czy na mocy ...

30.09.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Sposób ujęcia błędów stwierdzonych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zależy od stopnia istotności uchybień
Pytanie: Przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej jednostki budżetowej wykazała błędy w zakresie wykazanych przychodów. Wystąpienie pokontrolne zostało zaakceptowane dopiero w drugiej połowie roku. Jak poprawić stwierdzone ...

30.05.2014Księgowość w jednostce oświatowej

Szkoły korzystające z grantów powinny wypełniać formularz Rb-27ZZ
Jednostki oświatowe realizujące zadania zlecone powinny wykazać związane w tym kwoty w sprawozdawczości budżetowej. Środki uzyskane np. w ramach grantów otrzymanych z kuratorium lub też z ministerstw muszą zostać wykazane w sprawozdaniu ...

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

Nowe!

29.10.2014Zarządzanie finansami szkoły

Decyzję od odpisaniu z ksiąg rachunkowych przedawnionych należności może podjąć jedynie kierownik jednostki
Pytanie: W księgach rachunkowych jednostki oświatowej figurują należności, które uległy przedawnieniu. Jaki jest tryb postępowania z takimi kwotami?

29.10.2014Finanse publiczne

Czasochłonność przygotowania informacji publicznej nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku jej udostępniania
Jeżeli nie istnieje konieczność wytworzenia nowych, nieistniejących dotychczas danych, nie można mówić o przetwarzaniu informacji publicznej. W takim przypadku jednostka nie może ograniczać do niej dostępu przez obowiązek wykazania ...

29.10.2014Finanse publiczne

Wyznaczając inkasenta opłaty śmieciowej, należy dokładnie przeanalizować zgodność upoważnień z regulacjami ustawowymi
Gmina może wyznaczyć zakład budżetowy jako inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami, pod warunkiem że określi jednocześnie wynagrodzenia za inkaso z tego tytułu. Inkasentem nie może być natomiast sam właściciel nieruchomości.

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

1.11.2014IV kwartał 2014

Jednostki sektora publicznego zwolnione z VAT nie będą musiały rozliczać podatku w procedurze odwróconego obciążenia
Zawężenie stosowania procedury odwrotnego obciążenia tylko do sytuacji, gdy nabywcą tych towarów jest podatnik VAT czynny - to jedno z założeń planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Prawodawcy chcą także wprowadzenia limitów kwotowych, ...

30.10.2014VAT

Przy wynajmie pomieszczeń szkolnych w podstawie opodatkowania VAT należy uwzględnić zarówno czynsz, jak i opłaty za media
Obciążenie najemców pomieszczeń szkolnych równowartością opłat za media nie stanowi odrębnej usługi. W podstawie opodatkowania VAT od usługi najmu, oprócz czynszu, szkoła powinna więc uwzględnić również wysokość tych opłat, stosując ...

28.10.2014VAT

Wynagrodzenie właściciela niepublicznego przedszkola pokryte z dotacji samorządowej jest zwolnione z podatku dochodowego  
Dotacje samorządowe otrzymywane przez osoby prowadzące przedszkola niepubliczne i przeznaczone na wynagrodzenie osoby prowadzącej placówkę jest zwolnione z podatku dochodowego. Wydatki pokryte z tego źródła nie stanowią jednak ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

Nowe!

31.10.2014Płace

Pracownik samorządowy nie nabędzie prawa do nagrody jubileuszowej, gdy rozwiązywany stosunek pracy dotyczy osoby, która zawiesiła emeryturę
Pytanie: Pracownik samorządowy w grudniu 2010 roku przeszedł na emeryturę, w związku z czym wypłacono mu odprawę emerytalną. Od stycznia 2011 roku został ponownie zatrudniony na pół etatu. Umowa kończy się w grudniu 2014 roku ...

31.10.2014Płace

Sposób obliczania wynagrodzenia za okres, w którym pracownik jednostki był nieobecny zależy od przyczyn usprawiedliwionej absencji
Jeżeli z powodu nieplanowanej nieobecności pracownik nie przepracował pełnego miesiąca, miesięczną stawkę wynagrodzenia należy pomniejszyć o kwotę przysługującą za nieprzepracowane dni lub godziny. Dokładny sposób wyliczenia zależy ...
Nowe!

30.10.2014Prawo pracy

Zatrudnienie pracownika na stanowisko urzędnicze w ramach umowy na zastępstwo nie zwalnia z konieczności przeprowadzenia oceny okresowej
Pytanie: Jednostka zatrudniła na stanowisku urzędniczym pracownika na umowę na zastępstwo. Czy w stosunku do takiej osoby należy przeprowadzić ocenę okresową, czy też można poczekać, aż otrzyma umowę na czas nieokreślony?

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

29.11.2013Środki unijne w jsfp

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

8.03.2013Środki unijne w jsfp

Do wydatków strukturalnych szkoła może zaliczyć wyłącznie środki pochodzące ze źródeł krajowych
Do końca marca jednostki oświatowe powinny złożyć jednostkowe sprawozdania Rb-WSa. Aby uzyskać niezbędne dane, należy najpierw poprawnie rozpoznać i zakwalifikować poniesione w ciągu roku wydatki strukturalne. W przypadku szkół ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Pozostałe artykuły

26.09.2014Pozostałe artykuły

Chcesz zainwestować pieniądze, a nie wiesz jak zacząć? Oto rady
Podjąłeś decyzję o ulokowaniu posiadanego kapitału w instrumenty inwestycyjne? Słusznie, ponieważ trzymanie oszczędności w przysłowiowej „skarpecie” jest zupełnie nieopłacalne. Zanim jednak zaczniesz na poważnie inwestować, ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.