Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

Nowe!

6.02.2016Klasyfikacja budżetowa

Ujmowanie zapłaty za naprawę systemu p.poż. w § 4270
Pytanie: PYTANIE: Dom pomocy społecznej zamówił naprawę systemu p.poż. W otrzymanej fakturze wyszczególniono dwie pozycje: wymiana uszkodzonych detektorów (ze stawką 8%) i detektory (ze stawką 23%). Czy można obie pozycje ująć ...
Nowe!

6.02.2016Ewidencja księgowa jsfp

Daty księgowania nie można dowolnie ustalić w przepisach wewnętrznych jednostki
Pytanie: PYTANIE: Czy w polityce rachunkowości można wprowadzić taki zapis dotyczący daty księgowania w księgach: „Datą księgowania jest data zatwierdzenia dokumentu do wypłaty. W przypadku gdy dokument kosztów dotyczy ...
Nowe!

6.02.2016Ewidencja księgowa jsfp

Kiedy zaksięgować koszt wykonanej usługi badania sprzętu
Pytanie: PYTANIE: Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zleciła usługę badania sprzętu, które zostało wykonane 30 grudnia 2015 r. Jeśli fakturę wystawiono 4 stycznia 2016 r., ale było na niej zapisane, że badanie zostało ...

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

25.11.2015Sprawozdawczość budżetowa

Wpływy z tytułu kar porządkowych są dochodami budżetu państwa
W odpowiedzi na wniosek z 3 sierpnia 2015 r. RIO poinformowała, że dochody z tytułu kar porządkowych, nałożonych zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2013 ...

1.10.2015Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

W październiku jednostki mogą rozpocząć inwentaryzację
Inwentaryzacja, oprócz corocznej, może być przeprowadzona w każdym czasie, na podstawie zarządzenia kierownika, a zasięgiem może obejmować całość aktywów i pasywów jednostki. Inwentaryzacja może również mieć charakter ...

31.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

Kary nakładane przez straż miejską nie muszą być wykazywane w sprawozdaniach budżetowych urzędu miasta
Kary porządkowe nakładane w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia stanowią dochód budżetu państwa. Urząd miasta, który pobiera tego rodzaju kwoty za pośrednictwem komendanta straży miejskiej, a następnie odprowadza ...

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

16.11.2015Finanse publiczne

Końcoworoczne rozliczenie dotacji w bibliotekach i muzeach
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie wymaga podjęcia przez organy stanowiące oddzielnej uchwały dotyczącej przekazania oraz wysokości dotacji celowych dla jednostek kultury. W takim przypadku wystarczy ...

16.11.2015Finanse publiczne

Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu lub oświadczenia
Pytanie: Czy w przypadku, gdy z załączonego do oferty zaświadczenia z urzędu skarbowego wynika, że wykonawca posiada zadłużenie (w naszym przypadku jest to kwota 3 zł), należy wezwać wykonawcę, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy ...

13.11.2015Finanse publiczne

Gmina ma prawo do przymusowego ściągnięcia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od 1 stycznia 2016 r. gmina może zawrzeć porozumienie z właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego, dotyczące możliwości egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - bez ...

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

16.11.2015PIT

Zarobki artystów mogą być objęte podatkiem liniowym
Sportowcy, sędziowie czy artyści mogą rozliczać swoje przychody jak przychody z działalności gospodarczej i opodatkować 19% podatkiem - wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej.

5.11.2015VAT

Użyczenie samochodów między jednostkami budżetowymi
Pytanie: Jednostka budżetowa zamierza przekazać w nieodpłatne użytkowanie innej jednostce budżetowej środki trwałe w postaci samochodów. Przy nabyciu tych pojazdów przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia VAT.

14.10.2015Podatki w oświacie

Większość świadczeń z ZFŚS jest zwolniona z PIT
Świadczenia socjalne są przychodem pracownika. Większość z nich podlega jednak zwolnieniu z podatku dochodowego. Mogą być zwolnione całkowicie lub do kwoty wymienionej w ustawie o PIT.

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

25.11.2015Prawo pracy

Tylko przez 3 miesiące może trwać zawieszenie stosunku pracy aresztowanego samorządowca
W przypadku pracowników samorządowych stosunek pracy zawieszony w razie tymczasowego aresztowania wygasa po upływie 3 miesięcy aresztu. Stąd pracownik samorządowy nie może mieć prawa do zasiłku chorobowego w razie niezdolności ...

16.11.2015ZUS

Kiedy pracownikowi opłaca się przejść na emeryturę pomostową
Pytanie: Pracownica ukończyła 55 lat i ma przepracowane 35 lat w pracy o szczególnym charakterze. Ma prawo odejść na emeryturę pomostową. Co będzie korzystniejsze dla pracownicy - jeśli odejdzie na koniec tego roku, czy na koniec ...

14.11.2015ZUS

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za dzień opieki nad dzieckiem
Pytanie: Jak wyliczyć średnią z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczyciela korzystającego z jednego dnia opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 Kodeksu pracy? Nauczyciel zrealizował w tym miesiącu 2 godziny ...

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

26.03.2015Środki unijne i wydatki strukturalne

Wydatek na nabycie auta nie ma charakteru strukturalnego
Pytanie: Jednostka organizacyjna powiatu nabyła samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Z jakim kodem wykazać jego wartość w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych?

29.11.2013Środki unijne i wydatki strukturalne

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Pozostałe artykuły

26.09.2014Pozostałe artykuły

Chcesz zainwestować pieniądze, a nie wiesz jak zacząć? Oto rady
Podjąłeś decyzję o ulokowaniu posiadanego kapitału w instrumenty inwestycyjne? Słusznie, ponieważ trzymanie oszczędności w przysłowiowej „skarpecie” jest zupełnie nieopłacalne. Zanim jednak zaczniesz na poważnie inwestować, ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.