Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

Nowe!

1.10.2014Klasyfikacja budżetowa

Opłatę komorniczą przy egzekucji administracyjnej ujmuje się w § 443
Pytanie: W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym potrącono opłatę bankową oraz komorniczą. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej należy zakwalifikować tego rodzaju wydatki?
Nowe!

30.09.2014Księgowość w jednostce oświatowej

Wpływy związane z upomnieniem rodziców w sprawie niespełniania obowiązku szkolnego dziecka należy ujmować na koncie 720
Pytanie: W związku z nieuczęszczaniem przez ucznia na zajęcia szkoła wysłała do rodziców upomnienie. Jak rozliczyć związane z tym operacje gospodarcze?

29.09.2014Ewidencja księgowa jsfp

Inwentaryzacja majątku może służyć także jako narzędzie zarządzania jednostką
Aby sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostkę publiczną były rzetelne i prawidłowe, istnieje konieczność periodycznego ustalania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, w tym rzeczowych aktywów obrotowych.

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Nowe!

30.09.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Sposób ujęcia błędów stwierdzonych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zależy od stopnia istotności uchybień
Pytanie: Przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej jednostki budżetowej wykazała błędy w zakresie wykazanych przychodów. Wystąpienie pokontrolne zostało zaakceptowane dopiero w drugiej połowie roku. Jak poprawić stwierdzone ...

30.05.2014Księgowość w jednostce oświatowej

Szkoły korzystające z grantów powinny wypełniać formularz Rb-27ZZ
Jednostki oświatowe realizujące zadania zlecone powinny wykazać związane w tym kwoty w sprawozdawczości budżetowej. Środki uzyskane np. w ramach grantów otrzymanych z kuratorium lub też z ministerstw muszą zostać wykazane w sprawozdaniu ...

27.02.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Sporządzając rachunek zysków i strat, należy pamiętać o ujęciu w nim zdarzeń nadzwyczajnych
Do końca marca jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe powinny złożyć sprawozdanie finansowe. Jednym z jego elementów jest rachunek zysków i strat, który służy porównaniu przychodów oraz kosztów poniesionych w badanym ...

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

Nowe!

29.09.2014Finanse publiczne

Statut młodzieżowego ośrodka wychowawczego powinien być zgodny z ramowymi wytycznymi określonymi przez resort edukacji
Pytanie: W skład młodzieżowego ośrodka wychowawczego wchodzą: szkoła podstawowa, zawodowa, gimnazjum oraz internat. Czy dla takich jednostek można stworzyć jeden statut?

25.08.2014Finanse publiczne

Do upominania dłużników jednostka publiczna powinna stosować nowe formularze
W tym roku weszły w życie przepisy regulujące niektóre kwestie związane z egzekucją w administracji. Zmianie uległy m.in. wzory dokumentów wykorzystywanych w postępowaniu oraz dokumentujących wydatki egzekucyjne. Nowe regulacje ...

25.08.2014Finanse publiczne

Zmiany w zakresie planów inwestycyjnych jednostki publiczne prezentują na nowych formularzach RZ-2
Sposób, tryb i terminy opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej podlegają ścisłym, formalnym procedurom, które ze względu na okresowy charakter planów budżetowych są corocznie aktualizowane. Pod koniec czerwca 2014 ...

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

Nowe!

29.09.2014VAT

Opodatkowanie VAT wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntów zależy od tego, czy samorząd godził się na taki stan
Pytanie: Jednostka samorządu terytorialnego, w wyniku prawomocnego wyroku sądu, ma otrzymać wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z gruntów pokrytych wodami przez inny podmiot. Samo korzystanie z takich nieruchomości ...

31.08.2014VAT

Sposób rozliczenia VAT w procedurze odwrotnego obciążenia zależy od tego, czy nabyte towary są związane ze sprzedażą opodatkowaną
Pytanie: Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy będący podatnikiem VAT otrzymał fakturę za zakup kątowników. Ich nabycie podlega procedurze odwrotnego obciążenia VAT. Jak poprawnie rozliczyć taki dokument?

28.07.2014Podatki w oświacie

Wynajem szkolnego korytarza do celów sportowych objęty jest podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług
Pytanie: Osoby fizyczne niezwiązane ze szkołą korzystają z korytarza szkoły podstawowej w celu treningów tenisa stołowego. Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku opłat pobieranych z tego tytułu? Czy w tym przypadku można ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

Nowe!

1.10.2014Prawo pracy

Informacja o zwolnieniu na wezwanie sądu nie jest wpisywana do świadectwa pracy
Pytanie: Pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy na czas osobistego stawiennictwa na wezwanie sądu. Gdzie w świadectwie pracy należy zamieścić informację na ten temat?
Nowe!

29.09.2014Płace

Rozliczając dofinansowanie z funduszu socjalnego, jednostka może przyjmować rachunki
Pytanie: Pracownica domu pomocy społecznej przyniosła do kadr rachunek za obóz sportowy dziecka w celu zwrotu część kosztów. Czy organizator miał prawo wystawić taki dokument? Czy jednostka może uznać rachunek, czy też należy ...
Nowe!

28.09.2014Płace

Nagrody jubileuszowej nie można wypłacać przed dniem nabycia do niej prawa
Pytanie: Pracownik samorządowy nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w dniu wolnym od pracy. Kiedy należy wypłacić takiej osobie należną kwotę? Czy można to zrobić w poprzedzającym dni roboczym?

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

29.11.2013Środki unijne w jsfp

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

8.03.2013Środki unijne w jsfp

Do wydatków strukturalnych szkoła może zaliczyć wyłącznie środki pochodzące ze źródeł krajowych
Do końca marca jednostki oświatowe powinny złożyć jednostkowe sprawozdania Rb-WSa. Aby uzyskać niezbędne dane, należy najpierw poprawnie rozpoznać i zakwalifikować poniesione w ciągu roku wydatki strukturalne. W przypadku szkół ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Pozostałe artykuły

26.09.2014Pozostałe artykuły

Chcesz zainwestować pieniądze, a nie wiesz jak zacząć? Oto rady
Podjąłeś decyzję o ulokowaniu posiadanego kapitału w instrumenty inwestycyjne? Słusznie, ponieważ trzymanie oszczędności w przysłowiowej „skarpecie” jest zupełnie nieopłacalne. Zanim jednak zaczniesz na poważnie inwestować, ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.