Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

12.07.2016Ewidencja księgowa jsfp

Wpłatę franszyzy redukcyjnej należy księgować na koncie 761
Pytanie: Jednostka budżetowa posiada polisę ubezpieczeniową na OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia. Firmie „X” zostało przyznane odszkodowanie z powodu zaistniałej szkody. Zgodnie ...

12.07.2016Ewidencja księgowa jsfp

Jak księgować zakup dostępu do portalu internetowego
Pytanie: W jakim paragrafie ujmować miesięczny dostęp do portalu internetowego (§ 4210 czy § 4360)?

12.07.2016Klasyfikacja budżetowa

Usługi telekomunikacyjne klasyfikuje się w § 4360
Pytanie: Jak należy ujmować wydatki na rozmowy telefoniczne, abonament i Internet ponoszone przez jednostkę budżetową - w § 4360 czy § 4300?

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

21.03.2016Sprawozdawczość budżetowa

Nowelizacja przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej
Wszystkie te zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej do przygotowywanej centralizacji zadań z obszaru finansów i księgowości izb celnych.

21.03.2016Sprawozdawczość budżetowa

Wpływów z kar porządkowych nie wykazuje się w sprawozdaniach Rb-27, Rb-28 i Rb-28ZZ jednostek
Dochody z tytułu kar porządkowych, nałożonych zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, stanowią wyłącznie dochody budżetu państwa i nie mogą być ujmowane w sprawozdaniach Rb-27, Rb-28 i Rb-28ZZ.

21.03.2016Sprawozdawczość budżetowa

Sporządzanie sprawozdań o wydatkach strukturalnych w jednostkach sektora publicznego
W zakresie wydatków strukturalnych jednostki sektora finansów publicznych sporządzają roczne sprawozdania Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-WSb o wydatkach strukturalnych ...

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

12.07.2016Finanse publiczne

Wydatki na promocję inwestycji nie zwiększają wartości środka trwałego
Pytanie: W 2015 roku jednostka budżetowa poniosła koszty na modernizację śluz, które są na stanie środków trwałych. W ramach wydatków jednostka realizująca projekt ponosiła wydatki na promocję inwestycji, np. spoty i materiały ...

20.04.2016Finanse publiczne

Komendant powiatowy PSP nie musi powiadamiać o zawartych umowach
Pytanie: Komendant powiatowy Państwowej Straż Pożarnej, chcąc zawrzeć umowę na okres przekraczający rok budżetowy, musi postarać się najpierw o wydanie przez zarząd powiatu upoważnienia do zaciągnięcia tego zobowiązania. Czy ...

15.03.2016Finanse publiczne

Nie można sfinansować ścieżki rowerowej z funduszu sołeckiego
Pytanie: Czy gmina może ze środków funduszu sołeckiego budować ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych?

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

Nowe!

26.07.2016VAT

Sprawdź, czy można odliczyć VAT z faktury za nabycie usługi odsprzedawanej poniżej ceny zakupu
Pytanie: Pytanie: Gmina miejska otrzymała postanowienie o wypłacie odszkodowania na rzecz firmy "X" za grunty przejęte z mocy prawa pod budowę drogi. Na przejętym gruncie znajdowało się ogrodzenie. Strony zawarły ugodę, zgodnie ...

8.07.2016VAT

Jak prawidłowo określić nazwę usługi na fakturze
Pytanie: Proszę o podanie podstawy prawnej w przypadku wystawienia faktury VAT za usługę remontową. Chodzi o: malowanie dwukrotne ścian, sufitów, przygotowanie gruntu pod malowanie. Wszystkie czynności robi zleceniodawca dla ...

17.05.2016Inne podatki i opłaty

JST musi zwrócić wpłacającemu nawet niewielką nadpłatę należności
Pytanie: Regulując należność na rzecz powiatu, omyłkowo uiszczono kwotę o 0,90 zł wyższą. Wpłata została dokonana w urzędzie pocztowym, więc rachunek bankowy wpłacającego nie jest znany, a kontakt z nim nieosiągalny. Czy w związku ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

8.07.2016Kadry i płace

Świadczenie urlopowe nauczyciela z dwoma etatami
Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na pół etatu w jednej placówce jednocześnie zatrudniony jest na pół etatu w innej szkole, która podlega pod inny urząd (inna gmina). Czy świadczenie urlopowe będzie wypłacane z połowy etatu w każdej ...

24.03.2016I kwartał 2016

Urlop rodzicielski  - zmiany obowiązujące w 2016 roku
Urlopem z tytułu rodzicielstwa, wykorzystywanym bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest urlop rodzicielski. Od 2 stycznia 2016 r. wymiar urlopu rodzicielskiego ...

24.03.2016I kwartał 2016

Urlop wychowawczy 2016 - wydłużony okres wykorzystania
Celem urlopu wychowawczego osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem w pierwszych latach jego życia. Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, który był zatrudniony na podstawie stosunku pracy co najmniej 6 miesięcy (wliczając ...

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.