Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

Nowe!

17.09.2014Ewidencja księgowa jsfp

Odsetki z tytułu nieterminowego odprowadzenia składek na ZUS stanowią koszty finansowe jednostki
Pytanie: W samorządowej jednostce budżetowej, w wyniku błędnie ustalonej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia w 2010 roku, powstała nadpłata wynagrodzenia netto w wysokości 93,16 zł oraz niedopłata składek na ubezpieczenie ...

17.09.2014Ewidencja księgowa jsfp

Spłatę należności uznanej za nieściągalną księguje się jako pozostałe przychody operacyjne
Brak akceptacji dłużnika czy też utrata płynności finansowej kontrahenta - takie zdarzenia występujące w związku z działalnością podmiotów publicznych mogą powodować, że jednostka nie będzie w stanie odzyskać w umownie określonych ...

28.08.2014Ewidencja księgowa jsfp

Odchylenia wynikające z zaokrągleń w deklaracji VAT-7 należy ujmować jako pozostałe przychody lub koszty operacyjne
Pytanie: W placówce wychowawczej rozliczającej podatek od towarów usług występują groszowe różnice między kwotami VAT wynikającymi z ewidencji księgowej a wykazywanymi w deklaracjach. Jak poprawnie ująć je w księgach jednostki?

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

30.05.2014Księgowość w jednostce oświatowej

Szkoły korzystające z grantów powinny wypełniać formularz Rb-27ZZ
Jednostki oświatowe realizujące zadania zlecone powinny wykazać związane w tym kwoty w sprawozdawczości budżetowej. Środki uzyskane np. w ramach grantów otrzymanych z kuratorium lub też z ministerstw muszą zostać wykazane w sprawozdaniu ...

27.02.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Sporządzając rachunek zysków i strat, należy pamiętać o ujęciu w nim zdarzeń nadzwyczajnych
Do końca marca jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe powinny złożyć sprawozdanie finansowe. Jednym z jego elementów jest rachunek zysków i strat, który służy porównaniu przychodów oraz kosztów poniesionych w badanym ...

30.01.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Przed sporządzeniem bilansu należy urealnić wartość majątku jednostki
Do końca pierwszego kwartału 2014 roku jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są sporządzić sprawozdanie finansowe za poprzedni okres obrachunkowy. Najważniejszym jego elementem jest część, która obrazuje ...

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

25.08.2014Finanse publiczne

Do upominania dłużników jednostka publiczna powinna stosować nowe formularze
W tym roku weszły w życie przepisy regulujące niektóre kwestie związane z egzekucją w administracji. Zmianie uległy m.in. wzory dokumentów wykorzystywanych w postępowaniu oraz dokumentujących wydatki egzekucyjne. Nowe regulacje ...

25.08.2014Finanse publiczne

Zmiany w zakresie planów inwestycyjnych jednostki publiczne prezentują na nowych formularzach RZ-2
Sposób, tryb i terminy opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej podlegają ścisłym, formalnym procedurom, które ze względu na okresowy charakter planów budżetowych są corocznie aktualizowane. Pod koniec czerwca 2014 ...

19.08.2014Finanse publiczne

Jednostki sektora budżetowego powinny zaktualizować swoje regulaminy dotyczące zamówień publicznych
Pytanie: Jednostka posiada regulamin w sprawie zamówień do 14.000 euro. Czy w związku ze zmianami progu bagatelności powinna wprowadzić aneksem nowe zapisy dotyczące zamówień do 30.000 euro?

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

31.08.2014VAT

Sposób rozliczenia VAT w procedurze odwrotnego obciążenia zależy od tego, czy nabyte towary są związane ze sprzedażą opodatkowaną
Pytanie: Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy będący podatnikiem VAT otrzymał fakturę za zakup kątowników. Ich nabycie podlega procedurze odwrotnego obciążenia VAT. Jak poprawnie rozliczyć taki dokument?

28.07.2014Podatki w oświacie

Wynajem szkolnego korytarza do celów sportowych objęty jest podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług
Pytanie: Osoby fizyczne niezwiązane ze szkołą korzystają z korytarza szkoły podstawowej w celu treningów tenisa stołowego. Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku opłat pobieranych z tego tytułu? Czy w tym przypadku można ...

22.07.2014VAT

Sprzedaż drobnego sprzętu pracownikowi nie jest objęte procedurą odwrotnego obciążenia
Pytanie: Jednostka budżetowa rozlicza VAT należny w deklaracjach do 25. dnia każdego miesiąca. Jak wystawić fakturę za sprzedaż pracownikowi telefonu komórkowego używanego w jednostce? Czy tu zastosowanie odwrotne obciążenie?

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

Nowe!

17.09.2014Prawo pracy

Pracownik jednostki obejmujący stanowisko urzędnicze musi odbyć służbę przygotowawczą
Pytanie: Pracownica domu pomocy społecznej pełniąca funkcję pielęgniarki ma podpisaną umowę na czas nieokreślony. W wyniku naboru wygrała konkurs na stanowisko zastępcy kierownika działu opiekuńczo wspomagającego. Czy taka osoba ...

16.09.2014Prawo pracy

Informację o zmianach godzin pracy należy ująć w aktach pracownika
Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej złożył podanie o zmianę godzin pracy. Przez dwa miesiące, zamiast w godzinach 7.00-19.00 chce pracować w godzinach 8.00-20.00. Czy taką modyfikację należy uwzględnić w aktach osobowych?

20.08.2014Prawo pracy

Pracownicy wracającej z urlop macierzyńskiego należy zapewnić pracę na równorzędnym stanowisku
Pytanie: Dom pomocy społecznej zatrudnia pracownicę, która przebywa na urlopie macierzyńskim. Jednostka nie ma możliwości ani potrzeby dalszego zatrudniania takiej osoby. Jak rozwiązać ten problem? Czy należy wręczyć pracownicy ...

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

29.11.2013Środki unijne w jsfp

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

8.03.2013Środki unijne w jsfp

Do wydatków strukturalnych szkoła może zaliczyć wyłącznie środki pochodzące ze źródeł krajowych
Do końca marca jednostki oświatowe powinny złożyć jednostkowe sprawozdania Rb-WSa. Aby uzyskać niezbędne dane, należy najpierw poprawnie rozpoznać i zakwalifikować poniesione w ciągu roku wydatki strukturalne. W przypadku szkół ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.