Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

Nowe!

28.08.2014Ewidencja księgowa jsfp

Odchylenia wynikające z zaokrągleń w deklaracji VAT-7 należy ujmować jako pozostałe przychody lub koszty operacyjne
Pytanie: W placówce wychowawczej rozliczającej podatek od towarów usług występują groszowe różnice między kwotami VAT wynikającymi z ewidencji księgowej a wykazywanymi w deklaracjach. Jak poprawnie ująć je w księgach jednostki?

21.08.2014Ewidencja księgowa jsfp

Zwrot kaucji dzierżawcy nie powinien być ujmowany w jednostce jako wydatek
Pytanie: Jednostka budżetowa przekazała spółce kaucję za należyte wykonanie umowy dzierżawy. Jak poprawnie zaksięgować związane z tym zdarzenia? Który paragraf wydatkowy zastosować w takim przypadku?

20.08.2014Ewidencja księgowa jsfp

Ewidencja szkód w mieniu jednostki publicznej zależy od przewidywalności zdarzenia
Osoby zajmujące się finansami publicznymi muszą pamiętać, że działalność ich jednostek wiąże się z określonym ryzykiem. Każdy podmiot narażony jest bowiem na czynniki, które mogą powodować szkody w mieniu. Ewidencja wydatków poniesionych ...

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

30.05.2014Księgowość w jednostce oświatowej

Szkoły korzystające z grantów powinny wypełniać formularz Rb-27ZZ
Jednostki oświatowe realizujące zadania zlecone powinny wykazać związane w tym kwoty w sprawozdawczości budżetowej. Środki uzyskane np. w ramach grantów otrzymanych z kuratorium lub też z ministerstw muszą zostać wykazane w sprawozdaniu ...

27.02.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Sporządzając rachunek zysków i strat, należy pamiętać o ujęciu w nim zdarzeń nadzwyczajnych
Do końca marca jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe powinny złożyć sprawozdanie finansowe. Jednym z jego elementów jest rachunek zysków i strat, który służy porównaniu przychodów oraz kosztów poniesionych w badanym ...

30.01.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Przed sporządzeniem bilansu należy urealnić wartość majątku jednostki
Do końca pierwszego kwartału 2014 roku jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są sporządzić sprawozdanie finansowe za poprzedni okres obrachunkowy. Najważniejszym jego elementem jest część, która obrazuje ...

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

25.08.2014Finanse publiczne

Do upominania dłużników jednostka publiczna powinna stosować nowe formularze
W tym roku weszły w życie przepisy regulujące niektóre kwestie związane z egzekucją w administracji. Zmianie uległy m.in. wzory dokumentów wykorzystywanych w postępowaniu oraz dokumentujących wydatki egzekucyjne. Nowe regulacje ...

25.08.2014Finanse publiczne

Zmiany w zakresie planów inwestycyjnych jednostki publiczne prezentują na nowych formularzach RZ-2
Sposób, tryb i terminy opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej podlegają ścisłym, formalnym procedurom, które ze względu na okresowy charakter planów budżetowych są corocznie aktualizowane. Pod koniec czerwca 2014 ...

19.08.2014Finanse publiczne

Jednostki sektora budżetowego powinny zaktualizować swoje regulaminy dotyczące zamówień publicznych
Pytanie: Jednostka posiada regulamin w sprawie zamówień do 14.000 euro. Czy w związku ze zmianami progu bagatelności powinna wprowadzić aneksem nowe zapisy dotyczące zamówień do 30.000 euro?

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

Nowe!

31.08.2014VAT

Sposób rozliczenia VAT w procedurze odwrotnego obciążenia zależy od tego, czy nabyte towary są związane ze sprzedażą opodatkowaną
Pytanie: Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy będący podatnikiem VAT otrzymał fakturę za zakup kątowników. Ich nabycie podlega procedurze odwrotnego obciążenia VAT. Jak poprawnie rozliczyć taki dokument?

28.07.2014Podatki w oświacie

Wynajem szkolnego korytarza do celów sportowych objęty jest podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług
Pytanie: Osoby fizyczne niezwiązane ze szkołą korzystają z korytarza szkoły podstawowej w celu treningów tenisa stołowego. Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku opłat pobieranych z tego tytułu? Czy w tym przypadku można ...

22.07.2014VAT

Sprzedaż drobnego sprzętu pracownikowi nie jest objęte procedurą odwrotnego obciążenia
Pytanie: Jednostka budżetowa rozlicza VAT należny w deklaracjach do 25. dnia każdego miesiąca. Jak wystawić fakturę za sprzedaż pracownikowi telefonu komórkowego używanego w jednostce? Czy tu zastosowanie odwrotne obciążenie?

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

20.08.2014Prawo pracy

Pracownicy wracającej z urlop macierzyńskiego należy zapewnić pracę na równorzędnym stanowisku
Pytanie: Dom pomocy społecznej zatrudnia pracownicę, która przebywa na urlopie macierzyńskim. Jednostka nie ma możliwości ani potrzeby dalszego zatrudniania takiej osoby. Jak rozwiązać ten problem? Czy należy wręczyć pracownicy ...

23.07.2014Płace

Uposażenie funkcjonariusza za okres choroby należy obniżyć do 80 %
W czerwcu 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustaw dotyczących pracowników Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, wojska oraz innych podmiotów, w których służbę pełnią tzw. mundurowi. W jej wyniku zmieniły się ...

10.07.2014Prawo pracy

Zwolnienie ze świadczenia pracy jest dopuszczalne tylko za zgodą pracownika
Pytanie: Kierowca złożył wymówienie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracodawca chciałby zwolnić pracownika w tym okresie ze świadczenia pracy. Czy zatrudniony musi wyrazić na to zgodę?

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

29.11.2013Środki unijne w jsfp

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

8.03.2013Środki unijne w jsfp

Do wydatków strukturalnych szkoła może zaliczyć wyłącznie środki pochodzące ze źródeł krajowych
Do końca marca jednostki oświatowe powinny złożyć jednostkowe sprawozdania Rb-WSa. Aby uzyskać niezbędne dane, należy najpierw poprawnie rozpoznać i zakwalifikować poniesione w ciągu roku wydatki strukturalne. W przypadku szkół ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.