Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

Nowe!

20.10.2014Ewidencja księgowa jsfp

Odsetki od wypłat zasiłków dla opiekunów są kosztami finansowymi
Pytanie: Ośrodek pomocy społecznej został zobowiązany do ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów osobom, które 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji ...

14.10.2014Ewidencja księgowa jsfp

Księgując wydatki w układzie zadaniowym, należy  przypisać je do konkretnych działań jednostki
Mimo kilkuletniej już praktyki stosowania budżetu zadaniowego przez jednostki państwowe tematyka ta wciąż budzi  wiele kontrowersji. Taki sposób prezentowania finansów dostarczana przejrzystej i wiarygodnych informacja o ...

6.10.2014Księgowość w jednostce oświatowej

Instrumenty nabyte przez szkołę muzyczną, których wartość przekracza 3.500 zł również mogą być spisane jednorazowo w koszty
Pytanie: Szkoła muzyczna kupiła instrumenty muzyczne za kwotę przekraczającą 3.500 zł. Czy w takim przypadku można zastosować jednorazową amortyzację?

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

30.09.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Sposób ujęcia błędów stwierdzonych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zależy od stopnia istotności uchybień
Pytanie: Przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej jednostki budżetowej wykazała błędy w zakresie wykazanych przychodów. Wystąpienie pokontrolne zostało zaakceptowane dopiero w drugiej połowie roku. Jak poprawić stwierdzone ...

30.05.2014Księgowość w jednostce oświatowej

Szkoły korzystające z grantów powinny wypełniać formularz Rb-27ZZ
Jednostki oświatowe realizujące zadania zlecone powinny wykazać związane w tym kwoty w sprawozdawczości budżetowej. Środki uzyskane np. w ramach grantów otrzymanych z kuratorium lub też z ministerstw muszą zostać wykazane w sprawozdaniu ...

27.02.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Sporządzając rachunek zysków i strat, należy pamiętać o ujęciu w nim zdarzeń nadzwyczajnych
Do końca marca jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe powinny złożyć sprawozdanie finansowe. Jednym z jego elementów jest rachunek zysków i strat, który służy porównaniu przychodów oraz kosztów poniesionych w badanym ...

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

6.10.2014Finanse publiczne

Przejęcie przez urząd gminy zadań w zakresie dostarczania wody nie powoduje konieczności zawierania nowych umów z mieszkańcami
Likwidacja jednostki budżetowej zajmującej się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków i przejęcie tych zadań przez urząd gminy nie wiąże się z koniecznością zrywania dotychczasowych umów z odbiorcami usług. Ich stroną jest ...

29.09.2014Finanse publiczne

Statut młodzieżowego ośrodka wychowawczego powinien być zgodny z ramowymi wytycznymi określonymi przez resort edukacji
Pytanie: W skład młodzieżowego ośrodka wychowawczego wchodzą: szkoła podstawowa, zawodowa, gimnazjum oraz internat. Czy dla takich jednostek można stworzyć jeden statut?

25.08.2014Finanse publiczne

Do upominania dłużników jednostka publiczna powinna stosować nowe formularze
W tym roku weszły w życie przepisy regulujące niektóre kwestie związane z egzekucją w administracji. Zmianie uległy m.in. wzory dokumentów wykorzystywanych w postępowaniu oraz dokumentujących wydatki egzekucyjne. Nowe regulacje ...

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

17.10.2014Inne podatki i opłaty

Wynajem budynku otrzymanego w trwały zarząd skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku od nieruchomości
W związku z władaniem nieruchomościami przez jednostki organizacyjne wykonujące zadania przypisane samorządom dość często zdarza się, że są one udostępniane odpłatnie innym podmiotom, które wykorzystują je w ramach własnej działalności.

29.09.2014VAT

Opodatkowanie VAT wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntów zależy od tego, czy samorząd godził się na taki stan
Pytanie: Jednostka samorządu terytorialnego, w wyniku prawomocnego wyroku sądu, ma otrzymać wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z gruntów pokrytych wodami przez inny podmiot. Samo korzystanie z takich nieruchomości ...

31.08.2014VAT

Sposób rozliczenia VAT w procedurze odwrotnego obciążenia zależy od tego, czy nabyte towary są związane ze sprzedażą opodatkowaną
Pytanie: Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy będący podatnikiem VAT otrzymał fakturę za zakup kątowników. Ich nabycie podlega procedurze odwrotnego obciążenia VAT. Jak poprawnie rozliczyć taki dokument?

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

20.10.2014Płace

Przepisy o zwolnieniach z ZUS i PIT świadczeń pracowniczych należy odczytywać ściśle
Pracownicy jednostek publicznych, poza wynagrodzeniem za wykonaną pracę, często otrzymują od pracodawcy także inne świadczenia. Mogą mieć one charakter socjalny, być ekwiwalentem wynikającym z przepisów bhp lub stanowić wyraz ...

1.10.2014Prawo pracy

Informacja o zwolnieniu na wezwanie sądu nie jest wpisywana do świadectwa pracy
Pytanie: Pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy na czas osobistego stawiennictwa na wezwanie sądu. Gdzie w świadectwie pracy należy zamieścić informację na ten temat?

29.09.2014Płace

Rozliczając dofinansowanie z funduszu socjalnego, jednostka może przyjmować rachunki
Pytanie: Pracownica domu pomocy społecznej przyniosła do kadr rachunek za obóz sportowy dziecka w celu zwrotu część kosztów. Czy organizator miał prawo wystawić taki dokument? Czy jednostka może uznać rachunek, czy też należy ...

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

29.11.2013Środki unijne w jsfp

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

8.03.2013Środki unijne w jsfp

Do wydatków strukturalnych szkoła może zaliczyć wyłącznie środki pochodzące ze źródeł krajowych
Do końca marca jednostki oświatowe powinny złożyć jednostkowe sprawozdania Rb-WSa. Aby uzyskać niezbędne dane, należy najpierw poprawnie rozpoznać i zakwalifikować poniesione w ciągu roku wydatki strukturalne. W przypadku szkół ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Pozostałe artykuły

26.09.2014Pozostałe artykuły

Chcesz zainwestować pieniądze, a nie wiesz jak zacząć? Oto rady
Podjąłeś decyzję o ulokowaniu posiadanego kapitału w instrumenty inwestycyjne? Słusznie, ponieważ trzymanie oszczędności w przysłowiowej „skarpecie” jest zupełnie nieopłacalne. Zanim jednak zaczniesz na poważnie inwestować, ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.