Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

Nowe!

30.10.2014Ewidencja księgowa jsfp

Do celów bilansowych wypłatę zaliczki pracowniczej wyrażonej w walucie obcej należy przeliczyć według kursu z dnia poprzedzającego wypłatę
Pytanie: Jednostka budżetowa zorganizowała dla swoich pracowników wycieczkę zagraniczną dofinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeden z pracowników pobrał zaliczkę w walucie obcej na pokrycie niektórych kosztów.

29.10.2014Księgowość w jednostce oświatowej

Zlecając obsługę księgową szkoły innej placówce, należy pamiętać o jasnym  wydzieleniu ewidencji, dokumentacji oraz stosowaniu osobnych rachunków
Fakt przejęcia obsługi finansowo-księgowej szkoły przez inną jednostkę oświatową nie zwalnia dyrektora z konieczności opracowania osobnej polityki rachunkowości oraz procedur kontrolnych. Księgi rachunkowe dla poszczególnych jednostek ...

29.10.2014Ewidencja księgowa jsfp

Umorzenie środka trwałego niewprowadzonego wcześniej do ewidencji należy naliczyć, rozdzielając je na poszczególne lata
Pytanie: W ubiegłym roku jednostka budżetowa pomyłkowo zaksięgowała na koncie 080 fakturę wraz z protokołem odbioru środka trwałego. Środek od momentu przekazania był w użytkowaniu jednostki. Po zauważeniu nieprawidłowości jednostka ...

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

30.10.2014Uchwały, rozstrzygnięcia i stanowiska RIO

Jeśli ugoda sądowa w swoich skutkach przypomina umowę pożyczki, zobowiązania z tego tytułu należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z
Rozpatrując to, czy zobowiązanie związane z ugodą sądową wykazuje się w sprawozdaniu Rb-Z, należy sprawdzić, w jaki sposób wpłynęła ona na wymagalność zobowiązań - twierdzi Ministerstwo Finansów. Warto również zbadać, czy na mocy ...

30.09.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Sposób ujęcia błędów stwierdzonych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zależy od stopnia istotności uchybień
Pytanie: Przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej jednostki budżetowej wykazała błędy w zakresie wykazanych przychodów. Wystąpienie pokontrolne zostało zaakceptowane dopiero w drugiej połowie roku. Jak poprawić stwierdzone ...

30.05.2014Księgowość w jednostce oświatowej

Szkoły korzystające z grantów powinny wypełniać formularz Rb-27ZZ
Jednostki oświatowe realizujące zadania zlecone powinny wykazać związane w tym kwoty w sprawozdawczości budżetowej. Środki uzyskane np. w ramach grantów otrzymanych z kuratorium lub też z ministerstw muszą zostać wykazane w sprawozdaniu ...

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

Nowe!

29.10.2014Zarządzanie finansami szkoły

Decyzję od odpisaniu z ksiąg rachunkowych przedawnionych należności może podjąć jedynie kierownik jednostki
Pytanie: W księgach rachunkowych jednostki oświatowej figurują należności, które uległy przedawnieniu. Jaki jest tryb postępowania z takimi kwotami?

29.10.2014Finanse publiczne

Czasochłonność przygotowania informacji publicznej nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku jej udostępniania
Jeżeli nie istnieje konieczność wytworzenia nowych, nieistniejących dotychczas danych, nie można mówić o przetwarzaniu informacji publicznej. W takim przypadku jednostka nie może ograniczać do niej dostępu przez obowiązek wykazania ...

29.10.2014Finanse publiczne

Wyznaczając inkasenta opłaty śmieciowej, należy dokładnie przeanalizować zgodność upoważnień z regulacjami ustawowymi
Gmina może wyznaczyć zakład budżetowy jako inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami, pod warunkiem że określi jednocześnie wynagrodzenia za inkaso z tego tytułu. Inkasentem nie może być natomiast sam właściciel nieruchomości.

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

30.10.2014VAT

Przy wynajmie pomieszczeń szkolnych w podstawie opodatkowania VAT należy uwzględnić zarówno czynsz, jak i opłaty za media
Obciążenie najemców pomieszczeń szkolnych równowartością opłat za media nie stanowi odrębnej usługi. W podstawie opodatkowania VAT od usługi najmu, oprócz czynszu, szkoła powinna więc uwzględnić również wysokość tych opłat, stosując ...

28.10.2014VAT

Wynagrodzenie właściciela niepublicznego przedszkola pokryte z dotacji samorządowej jest zwolnione z podatku dochodowego  
Dotacje samorządowe otrzymywane przez osoby prowadzące przedszkola niepubliczne i przeznaczone na wynagrodzenie osoby prowadzącej placówkę jest zwolnione z podatku dochodowego. Wydatki pokryte z tego źródła nie stanowią jednak ...

17.10.2014Inne podatki i opłaty

Wynajem budynku otrzymanego w trwały zarząd skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku od nieruchomości
W związku z władaniem nieruchomościami przez jednostki organizacyjne wykonujące zadania przypisane samorządom dość często zdarza się, że są one udostępniane odpłatnie innym podmiotom, które wykorzystują je w ramach własnej działalności.

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

Nowe!

30.10.2014Prawo pracy

Zatrudnienie pracownika na stanowisko urzędnicze w ramach umowy na zastępstwo nie zwalnia z konieczności przeprowadzenia oceny okresowej
Pytanie: Jednostka zatrudniła na stanowisku urzędniczym pracownika na umowę na zastępstwo. Czy w stosunku do takiej osoby należy przeprowadzić ocenę okresową, czy też można poczekać, aż otrzyma umowę na czas nieokreślony?

20.10.2014Płace

Przepisy o zwolnieniach z ZUS i PIT świadczeń pracowniczych należy odczytywać ściśle
Pracownicy jednostek publicznych, poza wynagrodzeniem za wykonaną pracę, często otrzymują od pracodawcy także inne świadczenia. Mogą mieć one charakter socjalny, być ekwiwalentem wynikającym z przepisów bhp lub stanowić wyraz ...

1.10.2014Prawo pracy

Informacja o zwolnieniu na wezwanie sądu nie jest wpisywana do świadectwa pracy
Pytanie: Pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy na czas osobistego stawiennictwa na wezwanie sądu. Gdzie w świadectwie pracy należy zamieścić informację na ten temat?

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

29.11.2013Środki unijne w jsfp

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

8.03.2013Środki unijne w jsfp

Do wydatków strukturalnych szkoła może zaliczyć wyłącznie środki pochodzące ze źródeł krajowych
Do końca marca jednostki oświatowe powinny złożyć jednostkowe sprawozdania Rb-WSa. Aby uzyskać niezbędne dane, należy najpierw poprawnie rozpoznać i zakwalifikować poniesione w ciągu roku wydatki strukturalne. W przypadku szkół ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Pozostałe artykuły

26.09.2014Pozostałe artykuły

Chcesz zainwestować pieniądze, a nie wiesz jak zacząć? Oto rady
Podjąłeś decyzję o ulokowaniu posiadanego kapitału w instrumenty inwestycyjne? Słusznie, ponieważ trzymanie oszczędności w przysłowiowej „skarpecie” jest zupełnie nieopłacalne. Zanim jednak zaczniesz na poważnie inwestować, ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad