Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

Nowe!

15.04.2015Ewidencja księgowa jsfp

Nowy kocioł parowy zamontowany w domu pomocy społecznej należy potraktować jako odrębny środek trwały
Pytanie: W domu pomocy społecznej w związku z wymianą kotła ten funkcjonujący dotychczas zostanie zdjęty z ewidencji środków trwałych. Czy kocioł parowy będący wyposażeniem budynku gospodarczego (kotłowni) należy traktować jako ...
Nowe!

14.04.2015Klasyfikacja budżetowa

Wydatek z tytułu opłaty za egzamin kończący kurs zawodowy pracownika należy klasyfikować w § 430 „Zakup usług pozostałych”
Pytanie: Pracownik uczestniczył w egzaminie kończącym kurs zawodowy. Czy opłatę z tego tytułu należy ująć w klasyfikacji wydatków budżetowych w § 430, czy też może w § 470?

8.04.2015Ewidencja księgowa jsfp

Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie w użyczenie szkoła powinna ująć w ewidencji pozabilansowej
Pytanie: Szkoła ponadgimnazjalna otrzymała nieodpłatnie w użyczenie sprzęt komputerowy oraz wyposażenie sali komputerowej na okres 5 lat. Do każdego przekazanego składnika majątku została dołączona karta środka trwałego. Zgodnie ...

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

31.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

Kary nakładane przez straż miejską nie muszą być wykazywane w sprawozdaniach budżetowych urzędu miasta
Kary porządkowe nakładane w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia stanowią dochód budżetu państwa. Urząd miasta, który pobiera tego rodzaju kwoty za pośrednictwem komendanta straży miejskiej, a następnie odprowadza ...

16.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

Nadpłatę za energię należy ująć w sprawozdaniu Rb-N jako pozostałe należności 
Pytanie: Gminna biblioteka publiczna otrzymała korektę zmniejszającą z zakładu energetycznego. W którym sprawozdaniu i rubryce należy uwzględnić tę kwotę?

11.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

W sprawozdaniu Rb-27S jednostki sektora finansów publicznych wykazują tylko te należności, które po ich uregulowaniu staną się dochodami
Pytanie: W sprawozdaniu Rb-N samorządowa jednostka budżetowa wykazała należności długoterminowe, które dotyczą należności lat przyszłych. Czy wartość taką należy również ująć w sprawozdaniu Rb-27S?

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

20.03.2015Finanse publiczne

W celu rozliczenia zaległych wpłat warto skontaktować się z komornikiem
Pytanie: Jednostka budżetowa rozlicza zaległe należności cywilnoprawne i po naliczaniu odsetek ujmuje je w księgach rachunkowych. Na poczet których długów zaliczać odzyskanie kwoty? Które z pozycji z dokumentacji komorniczej ...

8.02.2015Finanse publiczne

Aby wydatek można było uznać za strukturalny musi służyć rozwojowi jednostki
O uznaniu danego wydatku za strukturalny i przypisaniu go do konkretnego kodu nie decyduje dział, rozdział bądź paragraf klasyfikacji budżetowej. Istotny jest cel wydatkowania określonych środków pieniężnych. Przypisanie określonych ...

1.01.2015Finanse publiczne

Domy pomocy będą mogły pobierać odsetki od nieterminowych wpłat
W stanie prawnym obowiązującym w 2014 roku domy pomocy społecznej nie miały możliwości pobierania odsetek od nieterminowych opłat za pobyt. Resort pracy i polityki społecznej widzi jednak potrzebę wyposażenia DPS-ów w takie narzędzie.

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

18.03.2015VAT

Gmina może odliczyć VAT od inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną, nawet gdy późniejszym odprowadzaniem ścieków zajmuje się zakład budżetowy
Mimo że zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze gminy, to działa w jej imieniu. Do celów rozliczenia VAT oba te podmioty należy uznać za jedność - twierdzi WSA w Rzeszowie. Sprawia to, że gminie ...

29.01.2015Podatki w oświacie

Dowóz dzieci zorganizowany przez szkołę jest zwolniony z VAT tylko w przypadku przekroczenia odległości określonych w ustawie o systemie oświaty
Usługi dowozu dzieci świadczone przez jednostkę oświatową mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, wyłącznie gdy odległości z domu do szkoły przekraczają te wymienione w ustawie o systemie oświaty. Tylko wówczas można mówić, że są ...

2.01.2015I kwartał 2015

Zmiany podatkowe ze stycznia 2015 roku dotyczą także jednostek publicznych
Wraz z początkiem 2015 roku zmienia się zakres obowiązków płatników podatków dochodowych, do których zaliczają się także jednostki publiczne. Istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku kontaktowania się z urzędem skarbowym przy ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

23.03.2015Płace

Roszczenia z tytułu nagród jubileuszowych przedawniają się po 3 latach
Pytanie: Pracownica, przychodząc do pracy udokumentowała 19 lat 10 miesięcy i 6 dni stażu pracy. Po 3 miesiącach (w 2007 roku) otrzymała prawo do nagrody jubileuszowej, a następnie za 5 lat do kolejnej - z tytułu 25 lat ...

20.03.2015Płace

Nauczycielowi w stanie nieczynnym również przysługuje nagroda jubileuszowa
Pytanie: Nauczyciel przebywa aktualnie w stanie nieczynnym. Czy taka osoba może nabyć prawo do nagrody jubileuszowej?

11.03.2015Prawo pracy

Problem braku wykształcenia najodpowiedniejszej osoby do zastąpienia pracownika można rozwiązać przez czasowe zwiększenie zakresu obowiązków
Pytanie: Z uwagi na przebywanie kierownika działu gospodarczego na długotrwałym zwolnieniu zaistniała potrzeba zastąpienia go w pełnieniu obowiązków. Pracownik, który najbardziej się do tego nadaje, nie ma jednak wyższego wykształcenia.

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

26.03.2015Środki unijne w jsfp

Wydatek na nabycie auta nie ma charakteru strukturalnego
Pytanie: Jednostka organizacyjna powiatu nabyła samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Z jakim kodem wykazać jego wartość w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych?

29.11.2013Środki unijne w jsfp

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Pozostałe artykuły

26.09.2014Pozostałe artykuły

Chcesz zainwestować pieniądze, a nie wiesz jak zacząć? Oto rady
Podjąłeś decyzję o ulokowaniu posiadanego kapitału w instrumenty inwestycyjne? Słusznie, ponieważ trzymanie oszczędności w przysłowiowej „skarpecie” jest zupełnie nieopłacalne. Zanim jednak zaczniesz na poważnie inwestować, ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.