Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

7.04.2014Ewidencja księgowa jsfp

Do celów rozliczenia amortyzacji poszczególne składniki placu zabaw placówka oświatowa powinna rozliczać osobno
Pytanie: Przedszkole zrealizowało inwestycję polegającą na budowie placu zabaw dla dzieci. W jej ramach zakupiono zabawki, ławki i kosze na śmieci oraz zbudowano palisadę. Czy  w takim przypadku całą inwestycję można zaliczyć ...

26.03.2014Ewidencja księgowa jsfp

Niedobory zawinione pokryte przez pracownika należy zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych
Pytanie: Jednostka oświatowa jako pracodawca postanowiła obciążyć pracownika kosztami niedoboru materiałów w użytku. Jak poprawnie ująć tego rodzaju zdarzenie w księgach rachunkowych? Jak księgować pokrycie niedoboru w środkach ...

20.03.2014Klasyfikacja budżetowa

Wydatki na dystrybucję energii elektrycznej należy zakwalifikować w § 430
Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymała dwie oddzielne faktury na dystrybucję i zużycie energii elektrycznej. Czy pierwsza z nich powinna zostać zaksięgowana również jak zużycie energii, czy też w koszty usług obcych?  

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

27.02.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Sporządzając rachunek zysków i strat, należy pamiętać o ujęciu w nim zdarzeń nadzwyczajnych
Do końca marca jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe powinny złożyć sprawozdanie finansowe. Jednym z jego elementów jest rachunek zysków i strat, który służy porównaniu przychodów oraz kosztów poniesionych w badanym ...

30.01.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Przed sporządzeniem bilansu należy urealnić wartość majątku jednostki
Do końca pierwszego kwartału 2014 roku jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są sporządzić sprawozdanie finansowe za poprzedni okres obrachunkowy. Najważniejszym jego elementem jest część, która obrazuje ...

24.04.2013Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Bilans skonsolidowany JST
Zarządy jednostek samorządu terytorialnego (JST) są zobowiązane do sporządzania bilansu skonsolidowanego. Mają na to czas do 30 czerwca. Sprawozdanie takie samorząd tworzy za rok budżetowy obejmujący 12 miesięcy od stycznia do ...

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

3.04.2014Finanse publiczne

Możliwość zakwalifikowania kosztów szkolenia pracownika do wydatków strukturalnych zależy od jego tematyki
Pytanie: Pracownicy jednostki korzystają ze szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Cześć wydatków związanych z projektem finansowana jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Czy w takim przypadku krajową część środków ...

2.04.2014Finanse publiczne

Jednostka bezpośrednio realizująca zadanie zlecone musi wypełniać sprawozdanie Rb-ZN
Pytanie: Dom pomocy społecznej otrzymuje od jednostki nadrzędnej środki na zadania zlecone. Czy w takim przypadku jednostka musi  sporządzać tzw. negatywne sprawozdanie Rb-ZN?

30.03.2014Finanse publiczne

Do celów sprawozdawczych kaucje zabezpieczające należy traktować jako depozyt
Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa wpłaciła przez kaucję za urządzenie do elektronicznego poboru opłat za przejazd płatnymi drogami VIABOX. Może być ona odzyskana po zdaniu nieuszkodzonego przyrządu. W którym miejscu w ...

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

1.04.2014VAT

O terminie odliczenia VAT decyduje powstanie  obowiązku podatkowego u sprzedawcy
Od początku 2014 roku jednostka publiczna będąca podatnikiem może odliczyć VAT w rozliczeniu za ten okres, w którym w odniesieniu na nabywanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy.

22.03.2014Podatki w oświacie

Wynagrodzenie dyrektora z dotacji przeznaczonej na prowadzenie publicznej szkoły jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych
Kwota otrzymana przez osobę fizyczną z tytułu prowadzenia publicznej szkoły lub przedszkola na podstawie umowy z gminą jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z pokryciem jej z dotacji samorządowej ...

25.02.2014VAT

W sprawie sposobu rozliczania VAT w samorządach warto wystąpić o interpretacją podatkową
Po uchwale NSA dotyczącej podmiotowości VAT samorządowych jednostek budżetowych zdawać by się mogło, że wyjaśnione zostały wreszcie wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Organy podatkowe wciąż jednak nie wypowiadają się jednolicie ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

9.04.2014Prawo pracy

Jawność zadań publicznych nie wyłącza jednostki z obowiązku ochrony danych osobowych
Przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych wykorzystują w swojej pracy niezliczoną ilość informacji. Ze względu na jawność finansów publicznych część z nich jest ogólnie dostępna i może, a nawet powinna być ujawniana ...

22.03.2014Prawo pracy

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy powoduje rozwiązanie umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia
Pytanie: Pracownicy niepedagogiczni otrzymali wypowiedzenie warunków pracy w części dotyczącej wymiaru czasu pracy. W ustawowym czasie złożyli oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków. Jaką podstawę prawną wpisać w świadectwie ...

4.03.2014Prawo pracy

Z uposażenia strażaka można potrącać jedynie kwoty wynikające z sądowych i administracyjnych tytułów wykonawczych
Pytanie: Jednostka państwowej straży pożarnej zatrudnia strażaków, za których nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Chcąc się dodatkowo zabezpieczyć, funkcjonariusze opłacają dobrowolne składki np.

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

29.11.2013Środki unijne w jsfp

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

8.03.2013Środki unijne w jsfp

Do wydatków strukturalnych szkoła może zaliczyć wyłącznie środki pochodzące ze źródeł krajowych
Do końca marca jednostki oświatowe powinny złożyć jednostkowe sprawozdania Rb-WSa. Aby uzyskać niezbędne dane, należy najpierw poprawnie rozpoznać i zakwalifikować poniesione w ciągu roku wydatki strukturalne. W przypadku szkół ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.