Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

17.05.2016Klasyfikacja budżetowa

§§Wydatek na sprzęt rehabilitacyjny klasyfikowany w § 423
Pytanie: Jednostka budżetowa planuje kupić aparaty do mierzenia ciśnienia i łóżka rehabilitacyjne. Do tej pory zakupy takiego sprzętu i urządzeń były kwalifikowane do § 4230 „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów ...

17.05.2016Klasyfikacja budżetowa

§§§Ewidencja księgowa wpływów ze sprzedaży złomu
Pytanie: Jak klasyfikować wpływy ze sprzedaży złomu? W klasyfikacji dochodów jest § 087 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”. Czy należy w nim wpisywać każdy wpływ ze sprzedaży złomu, czy tylko ten, który ...

20.04.2016Ewidencja księgowa jsfp

Ewidencjonowanie nabycia tablicy interaktywnej
Pytanie: Jednostka oświatowa kupiła tablicę interaktywną o wartości 7.500 zł, która będzie wykorzystywana jako pomoc dydaktyczna na zajęciach lekcyjnych w szkole. Czy poprawne jest ujęcie zakupu tablicy w § 4240 na kontach ...

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

21.03.2016Sprawozdawczość budżetowa

Nowelizacja przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej
Wszystkie te zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej do przygotowywanej centralizacji zadań z obszaru finansów i księgowości izb celnych.

21.03.2016Sprawozdawczość budżetowa

Wpływów z kar porządkowych nie wykazuje się w sprawozdaniach Rb-27, Rb-28 i Rb-28ZZ jednostek
Dochody z tytułu kar porządkowych, nałożonych zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, stanowią wyłącznie dochody budżetu państwa i nie mogą być ujmowane w sprawozdaniach Rb-27, Rb-28 i Rb-28ZZ.

21.03.2016Sprawozdawczość budżetowa

Sporządzanie sprawozdań o wydatkach strukturalnych w jednostkach sektora publicznego
W zakresie wydatków strukturalnych jednostki sektora finansów publicznych sporządzają roczne sprawozdania Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-WSb o wydatkach strukturalnych ...

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

20.04.2016Finanse publiczne

Komendant powiatowy PSP nie musi powiadamiać o zawartych umowach
Pytanie: Komendant powiatowy Państwowej Straż Pożarnej, chcąc zawrzeć umowę na okres przekraczający rok budżetowy, musi postarać się najpierw o wydanie przez zarząd powiatu upoważnienia do zaciągnięcia tego zobowiązania. Czy ...

15.03.2016Finanse publiczne

Nie można sfinansować ścieżki rowerowej z funduszu sołeckiego
Pytanie: Czy gmina może ze środków funduszu sołeckiego budować ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych?

16.11.2015Finanse publiczne

Końcoworoczne rozliczenie dotacji w bibliotekach i muzeach
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie wymaga podjęcia przez organy stanowiące oddzielnej uchwały dotyczącej przekazania oraz wysokości dotacji celowych dla jednostek kultury. W takim przypadku wystarczy ...

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

24.03.2016VAT

Usługa dostarczania wody i utrzymania czystości - stawka VAT zależy od klasyfikacji PKWIU
Przy identyfikacji towarów oraz usług klasyfikacje statystyczne są obecnie stosowane, jeżeli przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze je przewidują. W większości ma to zastosowanie do stawek VAT.

16.11.2015PIT

Zarobki artystów mogą być objęte podatkiem liniowym
Sportowcy, sędziowie czy artyści mogą rozliczać swoje przychody jak przychody z działalności gospodarczej i opodatkować 19% podatkiem - wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej.

5.11.2015VAT

Użyczenie samochodów między jednostkami budżetowymi
Pytanie: Jednostka budżetowa zamierza przekazać w nieodpłatne użytkowanie innej jednostce budżetowej środki trwałe w postaci samochodów. Przy nabyciu tych pojazdów przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia VAT.

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

24.03.2016I kwartał 2016

Urlop rodzicielski  - zmiany obowiązujące w 2016 roku
Urlopem z tytułu rodzicielstwa, wykorzystywanym bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest urlop rodzicielski. Od 2 stycznia 2016 r. wymiar urlopu rodzicielskiego ...

24.03.2016I kwartał 2016

Urlop wychowawczy 2016 - wydłużony okres wykorzystania
Celem urlopu wychowawczego osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem w pierwszych latach jego życia. Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, który był zatrudniony na podstawie stosunku pracy co najmniej 6 miesięcy (wliczając ...

25.11.2015Prawo pracy

Tylko przez 3 miesiące może trwać zawieszenie stosunku pracy aresztowanego samorządowca
W przypadku pracowników samorządowych stosunek pracy zawieszony w razie tymczasowego aresztowania wygasa po upływie 3 miesięcy aresztu. Stąd pracownik samorządowy nie może mieć prawa do zasiłku chorobowego w razie niezdolności ...

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

26.03.2015Środki unijne i wydatki strukturalne

Wydatek na nabycie auta nie ma charakteru strukturalnego
Pytanie: Jednostka organizacyjna powiatu nabyła samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Z jakim kodem wykazać jego wartość w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych?

29.11.2013Środki unijne i wydatki strukturalne

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Pozostałe artykuły

17.05.2016Pozostałe artykuły

JST musi zwrócić wpłacającemu nawet niewielką nadpłatę należności
Pytanie: Regulując należność na rzecz powiatu, omyłkowo uiszczono kwotę o 0,90 zł wyższą. Wpłata została dokonana w urzędzie pocztowym, więc rachunek bankowy wpłacającego nie jest znany, a kontakt z nim nieosiągalny. Czy w związku ...

17.05.2016Pozostałe artykuły

Wypłata depozytu tylko na podstawie oryginału postanowienia sądu
Pytanie: Spadkobierczyni zmarłej mieszkanki domu pomocy społecznej jest osobą niepełnosprawną, ociemniałą, chorującą na stwardnienie rozsiane i ze względu na chorobę nie jest w stanie podjąć osobiście depozytu po zmarłej. Prosimy ...

26.09.2014Pozostałe artykuły

Chcesz zainwestować pieniądze, a nie wiesz jak zacząć? Oto rady
Podjąłeś decyzję o ulokowaniu posiadanego kapitału w instrumenty inwestycyjne? Słusznie, ponieważ trzymanie oszczędności w przysłowiowej „skarpecie” jest zupełnie nieopłacalne. Zanim jednak zaczniesz na poważnie inwestować, ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.