Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

Nowe!

30.01.2015Ewidencja księgowa jsfp

Sposób ewidencji nieodliczonego wcześniej VAT zależy od wielkości zwrotu
Pytanie: Gimnazjum kilka lat temu otrzymało w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną halą sportową. Wykorzystywana jest na cele zajęć dydaktycznych nieodpłatnie, jak również odpłatnie na rzecz klubów sportowych odpłatnie. Szkoła ...
Nowe!

30.01.2015Klasyfikacja budżetowa

Wydatki na ubezpieczenie wolontariuszy ujmuje się w § 443
Pytanie: Samorządowa jednostka organizacyjna ubezpieczyła współpracujących wolontariuszy od następstw nieszczęśliwych wydatków. Wydatek na ten cel zapłacono z § 443. Czy taka klasyfikacja jest poprawna?
Nowe!

29.01.2015Ewidencja księgowa jsfp

Podatek wykazany do zwrotu z deklaracji VAT za lata ubiegłe nie stanowi przychodu i nie podlega ewidencji na koncie 720
Pytanie: Gmina realizująca zadanie inwestycyjne zwrot VAT wpływający na rachunek dochodów w trakcie roku budżetowego ujmuje na rachunku wydatków, gdzie księgowany jest Wn 130 Ma 225 i pomniejsza wydatki budżetu. Kłopot sprawia ...

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

1.12.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Sprawozdania likwidowanej jednostki sporządzane na dzień zakończenia likwidacji powinien podpisać likwidator
Pytanie: Jednostka budżetowa podległa powiatowi wkrótce będzie zlikwidowana. W tym celu powołany zostanie likwidator. Do końca funkcjonowania podmiotu w jednostce zatrudniony będzie kierownik oraz główna księgowa. Kto w takim ...

30.10.2014Uchwały, rozstrzygnięcia i stanowiska RIO

Jeśli ugoda sądowa w swoich skutkach przypomina umowę pożyczki, zobowiązania z tego tytułu należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z
Rozpatrując to, czy zobowiązanie związane z ugodą sądową wykazuje się w sprawozdaniu Rb-Z, należy sprawdzić, w jaki sposób wpłynęła ona na wymagalność zobowiązań - twierdzi Ministerstwo Finansów. Warto również zbadać, czy na mocy ...

30.09.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Sposób ujęcia błędów stwierdzonych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zależy od stopnia istotności uchybień
Pytanie: Przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej jednostki budżetowej wykazała błędy w zakresie wykazanych przychodów. Wystąpienie pokontrolne zostało zaakceptowane dopiero w drugiej połowie roku. Jak poprawić stwierdzone ...

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

1.01.2015Finanse publiczne

Domy pomocy będą mogły pobierać odsetki od nieterminowych wpłat
W stanie prawnym obowiązującym w 2014 roku domy pomocy społecznej nie miały możliwości pobierania odsetek od nieterminowych opłat za pobyt. Resort pracy i polityki społecznej widzi jednak potrzebę wyposażenia DPS-ów w takie narzędzie.

29.12.2014Finanse publiczne

Prawo do zmian wielkości wydatków na przedsięwzięcia, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, ma organ stanowiący samorządu
Rozpatrując, czy w danym przypadku prawo do ingerencji w wysokość środków budżetowych ma organ stanowiący samorządu, czy też organ wykonawczy, należy każdorazowo analizować konkretne zapisy ustawy o finansach publicznych oraz ...

27.12.2014Finanse publiczne

Dodatkowego zamówienia publicznego można udzielić tylko wówczas, gdy nie było możliwości wcześniejszego przewidzenia takiej konieczności
Pytanie: Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego gmina wybrała firmę i zawarła z nią umowę na budowę oczyszczalni ścieków. Wynagrodzenie za realizację jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W trakcie prac firma zwracała się kilkakrotnie ...

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

29.01.2015Podatki w oświacie

Dowóz dzieci zorganizowany przez szkołę jest zwolniony z VAT tylko w przypadku przekroczenia odległości określonych w ustawie o systemie oświaty
Usługi dowozu dzieci świadczone przez jednostkę oświatową mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, wyłącznie gdy odległości z domu do szkoły przekraczają te wymienione w ustawie o systemie oświaty. Tylko wówczas można mówić, że są ...

2.01.2015I kwartał 2015

Zmiany podatkowe ze stycznia 2015 roku dotyczą także jednostek publicznych
Wraz z początkiem 2015 roku zmienia się zakres obowiązków płatników podatków dochodowych, do których zaliczają się także jednostki publiczne. Istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku kontaktowania się z urzędem skarbowym przy ...

30.12.2014PIT

Zwrot kosztów dowożenia dziecka do przedszkola podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wymaga wystawienia PIT-8C
Pytanie: Wójt gminy podpisał umowę o zwrot kosztów przejazdu do przedszkola dziecka oraz jego opiekuna prywatnym samochodem. Czy kwoty takie należy opodatkować oraz potraktować jako podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

28.01.2015Prawo pracy

Pracownikowi samorządowemu, który wykonywał pracę w niedzielę lub święto, pracodawca musi zapewnić inny dzień wolny od pracy
Ustawa o pracownikach samorządowych nie określa samodzielnie zasad rekompensaty pracy świadczonej w niedzielę lub święto. Stąd też w tym zakresie będzie miał zastosowanie art. 15111 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownikowi, ...

4.01.2015Prawo pracy

Należności z tytułu podróży służbowych przysługują także kierowcom
Zatrudnianie i rozliczanie czasu pracy kierowców w jednostkach publicznych budzi wiele wątpliwości. Wynika to przede wszystkim z ich charakteru pracy. Dodatkowy kłopot sprawiają różne rozwiązania w zakresie czasu pracy kierowców ...

30.12.2014Kadry i płace

Skorzystanie z urlopu macierzyńskiego znosi konieczność przepracowania co najmniej półrocznego okresu wymaganego do nabycia trzynastki
Pytanie: Pracownica placówki (pracownik niepedagogiczny) od 23 kwietnia 2014 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Po urodzeniu dziecka 24 grudnia przeszła na urlop macierzyński. Druga z pracownic na urlopie macierzyńskim ...

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

29.11.2013Środki unijne w jsfp

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

8.03.2013Środki unijne w jsfp

Do wydatków strukturalnych szkoła może zaliczyć wyłącznie środki pochodzące ze źródeł krajowych
Do końca marca jednostki oświatowe powinny złożyć jednostkowe sprawozdania Rb-WSa. Aby uzyskać niezbędne dane, należy najpierw poprawnie rozpoznać i zakwalifikować poniesione w ciągu roku wydatki strukturalne. W przypadku szkół ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Pozostałe artykuły

26.09.2014Pozostałe artykuły

Chcesz zainwestować pieniądze, a nie wiesz jak zacząć? Oto rady
Podjąłeś decyzję o ulokowaniu posiadanego kapitału w instrumenty inwestycyjne? Słusznie, ponieważ trzymanie oszczędności w przysłowiowej „skarpecie” jest zupełnie nieopłacalne. Zanim jednak zaczniesz na poważnie inwestować, ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.