Jesteś tutaj: Strona główna Strefa dla oświaty Księgowość w jednostce oświatowej
Rozmiar tekstu:   
28.02.2014

Sprawozdania Rb-34S oraz Rb-30S należy sporządzać co kwartał

Częstsze wypełnianie formularzy przez jednostki oświatowe i zakłady budżetowe oraz obowiązek opracowywania nowych sprawozdań Rb-28NWS w przypadku jednostek budżetowych realizujących wydatki niewygasające - m.in. takie zmiany przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
Minister finansów otrzymał do podpisania nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Prawodawcy zauważyli konieczność ułatwienia przekazywania sprawozdań oraz dostosowania przepisów do szczególnych zasad rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Nowa formuła będzie obowiązywała po raz pierwszy w stosunku do sprawozdań za pierwszy okres sprawozdawczy 2014 roku.


Forma elektroniczna

Pierwszą istotną modyfikacją jest rezygnacja z przekazywania większości sprawozdań w formie papierowej. Rozporządzenie nakłada obowiązek stosowania w tym celu informatycznych systemów (np. Besti@) oraz elektronicznej skrzynki podawczej.

Przykładowo samorządy sporządzające formularze Rb-27S, Rb-28S, Rb-NWS, Rb-30S czy Rb-34S będą opracowywały je wyłącznie w formie elektronicznej.

W przypadku jednostek organizacyjnych to jednostki samorządu terytorialnego będą określały formę sporządzania sprawozdań. Może się więc okazać, że w wielu podmiotach nadal będą obowiązywały wersje papierowe. Bezwzględnie formę pisemną należy zachować przy opracowywaniu formularzy Rb-WSa oraz Rb-WSb.

Podobnie jak dotychczas, sprawozdanie musi być podpisane przez głównego księgowego oraz kierownika jednostki, z tym że w przypadku dokumentów niepapierowych zastosowanie będzie miał tzw. bezpieczny podpis elektroniczny.


Formularze co kwartał

Kolejna zmiana dotyczy częstotliwości przekazywania sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych. W 2014 roku podmioty korzystające z takiej instytucji powinny przedstawić zarządom sprawozdania za trzy pierwsze kwartały do 10. dnia po końcu okresu sprawozdawczego, a w przypadku dokumentu za cztery kwartały - do 1 lutego. Modyfikacja częstotliwości opracowywania sprawozdań objęła także samorządowe zakłady budżetowe.

W konsekwencji zmieniły się także zasady przekazywania korekt przez samorządy. Błędne dane wykazane w formularzach miesięcznych Rb-27S i Rb-28S (za marzec, czerwiec, wrzesień), kwartalnych Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S (za I, II, III kwartały) i Rb-28NWS (za I kwartał) były korygowane do dnia sporządzenia sprawozdania za kolejny okres sprawozdawczy, natomiast korekty danych za okresy roczne były przekazywane do właściwych izb obrachunkowych do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Nowelizacja dostosowała także opis pozycji wykazywanych w dziale C sprawozdania
Rb-34S. Z nowego nagłówka wyraźnie wynika, że odsetki od należności niezapłaconych w terminie dotyczą tylko tych, które nie są objęte odpisem aktualizującym.

Zmieniono także zasady sporządzania sprawozdań Rb-30S w zakresie odpisów amortyzacyjnych oraz Rb-ST w zakresie stanu środków na rachunkach wydatków niewygasających, dostosowując wykazywanie danych do szczególnych zasad rachunkowości.

Zmiany w zakresie sprawozdań Rb-Wsa i Rb-WSb mają charakter porządkujący. W rozporządzeniu doprecyzowano m.in. definicję wydatków strukturalnych. Aktualnie są to krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych w związku z realizacją operacji i celów (np. projektu, działania, zadania).


Nowy obowiązek sprawozdawczy

Warto także wspomnieć, że od tego roku kierownicy jednostek budżetowych realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, muszą sporządzać nowe sprawozdanie Rb-28NWS. Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

W kolumnie „Plan” wykazuje się ustalony przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego plan finansowy, o którym mowa w art. 263 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. W kolumnie „Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki na koncie „Rachunek środków na niewygasające wydatki”. Dane wyodrębnia się według klasyfikacji budżetowej obowiązującej w roku, w którym plan został przyjęty przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Autor:oprac. Karol Zawadzki
specjalista ds. finansów publicznych

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem portalu Serwis RB?

Zapraszamy do zarejestrowania się. Rejestrując się zyskasz dostęp do pełnej wersji portalu.

Jako użytkownik portalu Serwis RB:

  • zyskasz błyskawiczny dostęp do codziennie aktualizowanej bazy porad i komentarzy,
  • będziesz zawsze na bieżąco ze zmianami w prawie,
  • będziesz mógł korzystać z bazy narzędzi dla księgowych jsfp: wzorów dokumentów, kalendarium, wskaźników, kalkulatorów, baz adresowych

Zyskaj pewność podejmowanych decyzji, dzięki znajomości przepisów i ich interpretacji!

Otrzymasz zestaw praktycznych prezentów
w formacie PDF

  • Klasyfikacja budżetowa 2011
  • Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej
  • 26 pułapek, przez które kierownicy tracą autorytet

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.