Jesteś tutaj: Strona główna Rozliczanie JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Porady ekspertów Rachunkowość, klasyfikacja, sprawozdawczość
Rozmiar tekstu:   
23.03.2010

Prowadzenie w szkole ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych (Oświata)

Pytanie: W naszej szkole księgi inwentarzowe prowadzone są w podziale na poszczególne działy, np. szafy, biurka, drukarki itp. Czy księgi pozostałych środków trwałych mogą być prowadzone w sposób ciągły, tzn. wszystko po kolei, zgodnie z datą przyjęcia na stan, czy tez musi być zachowany podział na działy?

Odpowiedzi udzieliła:
Anna Zienkiewicz
główna księgowa
jednostki budżetowej
Odpowiedź: Księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych powinny być prowadzone chronologicznie. Jeżeli szkoła posiada filie, oddziały czy jest rozmieszczona w kilku budynkach prowadzenie ksiąg inwentarzowych powinno dawać możliwość określenie miejsca gdzie znajduje się dany środek trwały.
Do pozostałych środków trwałych zalicza się przedmioty majątkowe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.

Wartość pozostałych środków trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych w wysokości ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Ewidencja ma na celu:
  • zapewnienie ochrony i nienaruszalności mienia,
  • dostarczenie danych o ruchu przedmiotów i ich aktualnym stanie.
Wyposażenie wydane pracownikom do indywidualnego użytkowania oprócz wpisania do książki  inwentarzowej powinny być wydane za potwierdzeniem odbioru złożonym na dowodzie zakupu.

Księga inwentarzowa powinna być parafowana przez głównego księgowego i dyrektora jednostki. Dowody przyjęcia wyposażenia z zewnątrz i wydania na zewnątrz oraz dowody likwidacji podlegają zatwierdzeniu przez głównego księgowego, dyrektora lub przez osoby przez  nich upoważnione pisemnie.

Wyposażenie, które na skutek określonego okresu użytkowania zostało zużyte podlega fizycznej likwidacji przez komisję likwidacyjną powołaną przez dyrektora. Z likwidacji komisja sporządza protokół, w którym podaje sposób dokonanej likwidacji. Protokół taki zatwierdza dyrektor.
Zapisy w księgach inwentarzowych uzgadnia się z syntetyką na koniec każdego kwartału roku budżetowego (termin uzgodnienia ksiąg powinien zostać umieszczony w polityce rachunkowości jednostki). Na tę okoliczność należy sporządzić protokół z uzgodnień. Protokół ten podpisuje główny księgowy i osoba prowadząca książki inwentarzowe. Księgi inwentarzowe powinny być trwałe, oznaczone nazwą i przechowywane starannie.
Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U z 2006 r. nr 142 poz. 1020 ze zm.)
Autorem odpowiedzi jest: Anna Zienkiewicz
główna księgowa
jednostki budżetowej
NASI EKSPERCI
Odpowiedź udzielona: 23 marca 2010 r.

Więcej na temat księgowości w JSFP znajdziesz TUTAJ

Słowa kluczowe:

Porady o zbliżonej tematyce

Więcej


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.